ติดต่อเรา

ติดต่อเราสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด
THE STATE RAILWAY WORKERS' UNION SAVING AND CREDIT COOPERATIVE OF THAILAND LIMITED
 
ที่อยู่   สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) 
อาคาร 4 ศูนยฝึกอบรมการรถไฟ นิคมรถไฟ กม.11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
โทร : 02 105 4756  ต่อ 9001-9005 , 02 936 0405
มือถือ : 086 – 3017390 , 094 – 5518620
โทรสาร : 02 – 5379278 หรือ 02 0266304

บาคาร่า