สมาชิกภาพ

สมาชิกสามัญ

โดย admin
 วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 10:50 น.
 11890

        สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิกที่เป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย หรือเป็นอดีตพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่รับบำนาญ หรือเป็นลูกจ้างของการรถไฟฯ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย หรือเป็นพนักงานสหกรณ์ฯ หรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรือเป็นลูกจ้างประจำของสหกรณ์ฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ
     1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
     2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
     3. เป็นพนักงานการรถไฟฯ เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย หรือเป็นอดีตพนักงานการรถไฟฯที่รับบำนาญหรือเป็นลูกจ้างของการรถไฟฯ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ หรือเป็นพนักงานสหกรณ์ฯหรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรือเป็นลูกจ้างประจำของสหกรณ์ฯ
     4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
     5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
1. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดไว้ (ใบสมัครขอรับได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ส่วนกลาง หรือที่ทำการสหกรณ์ฯสาขาส่วนภูมิภาค หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์  www.srusct.or.th) พร้อมแนบเอกสารดังนี้
      (1) สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานการรถไฟฯ หน้า–หลัง
      (2) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีบ้านเลขที่และชื่อผู้สมัคร
      (3) สำเนาใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนสุดท้าย
      (4) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส )
      (5) สำเนาบัตรประจำตัวครอบครัวของคู่สมรส ที่ออกโดยการรถไฟฯ
      (เอกสาร ข้อ (1)–(4) ให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ)
      (6) ค่าหุ้นแรกเข้า 10 บาท (สิบบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
2. ผู้สมัครต้องจัดทำหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์มอบให้สหกรณ์ฯถือไว้
3. ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ สมาชิกจะเรียกคืนไม่ได้
4. เมื่อสหกรณ์ฯตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วน และอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้สมัครต้องชำระค่าหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10 บาท (สิบบาทถ้วน) และในเดือนต่อไปสหกรณ์ฯจะหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์การถือหุ้นที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ฯ หรือหักเงินได้

ใบสมัครสมาชิกสามัญ 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
อัตราการถือหุ้นรายเดือนปี   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง