วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด ที่สำคัญ คือ

 1. สหกรณ์ฯ และสหภาพฯ เป็นสิ่งที่ต้องควบคู่ค้ำชูซึ่งกันและกันตลอดไป

 2. สหภาพแรงงานแสวงหาสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก สหกรณ์ฯเป็นสถาบันที่ส่งเสริมสมาชิกออมเงิน และกู้เมื่อมีความจำเป็น

 3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น

 4. ทำการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยส่วนรวมเป็นสำคัญ
   

สหกรณ์ฯมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกันในข้อต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร

 2. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก

 3. รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจำจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

 4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์

 5. จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดอันสมควร

 6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

 7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

 8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์

 9. ซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่น หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์

 10. ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

 11. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

 12. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครั

 13. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

 14. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

 15. ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

 16. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

 17. กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง ซื้อแลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนดำเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย

 18. ดำเนินกิจการอย่างอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 19. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

 20. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด

 21. การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด ถ้าการให้เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นกำหนดไว้เพื่อการใดให้ใช้เพื่อการนั้น แต่ถ้ามิได้กำหนดไว้ ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสำรองของสหกรณ์

 22. ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

 23. ฝากเงินในธนาคารหรือฝากเงินในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

 24. ฝากเงินหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด