พันธกิจ

พันธกิจ


พันธกิจ  สอ.สร.รฟท.  ( ภารกิจ ) ( MISSION )

 1. เปิดรับสมัครสมาชิกด้วยความสมัครใจ

 2. ให้บริการฝาก – ถอนเงินแก่สมาชิก

 3. ให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก  3 ประเภท  คือ  สามัญ –  ฉุกเฉิน  และเงินกู้พิเศษ  ตามความเหมาะสมและดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

 4. นำเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินที่สนับสนุนส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ และมีความมั่นคงสูง

 5. อบรมให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร  และอุดมการณ์  ปรัชญาสหกรณ์ฯ แก่สมาชิก

 6. จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิก

 7. กระตุ้นส่งเสริมให้สมาชิกเรียนรู้และเข้าใจหลักการสหกรณ์ฯ โดยระบอบประชาธิปไตย  และหลักการมีส่วนร่วมในวิถีของสหกรณ์ฯ

 8. ขับเคลื่อนสหกรณ์ฯ ไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 9. บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม  สะดวก  รวดเร็ว  ตรงเวลา

 10. ส่งเสริมพัฒนาหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก่สมาชิกตามอุดมการณ์ – ปรัชญาสหกรณ์

 11. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อรายงานผลกิจการให้กับสมาชิก

 12. ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ และ  ชสอ.  สทท.

 13. สรุปทบทวน ประมวลผล  จุดแข็ง – จุดอ่อน  ของสหกรณ์ฯ  เพื่อนำไปสู่คุณภาพที่ดีของสหกรณ์ฯ  และสมาชิกอย่างยั่งยืน

 14. เอื้ออาทรต่อชุมชน และสังคม

 15. อื่น ๆ ตามสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม

  G2gbet