สวัสดิการมงคลสมรส

สวัสดิการมงคลสมรส


UploadImage


     ระเบียบ สอ.สร.รฟท. ว่าด้วย สวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ. 2561 ขอรับสวัสดิการภายใน 90 วันหลังจดทะเบียนสมรส
"สมรส" หมายความว่า การแต่งงาน และจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย (จดทะเบียนสมรสภายใน 90 วันนับแต่วันประกอบพิธีมงคลสมรส)

คุณสมบัติของผู้ขอรับสวัสดิการตามระเบียบ
     1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ยื่นความประสงค์ขอรับสวัสดิการมงคลสมรส
     2. ต้องเป็นสมาชิกที่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ครบถ้วนตลอดมา ไม่เคยผิดนัดการส่งค่าหุ้น การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท กับสหกรณ์ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาภายใน 2 ปี ก่อนที่จะได้รับสิทธิตามระเบียบนี้

เอกสารขอรับสวัสดิการ
     1. หนังสือขอรับเงินสวัสดิการ 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
     2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรถไฟ
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน
     4. สำเนาทะเบียนสมรส
     5. ภาพถ่ายพิธีมงคลสมรส
     6. การ์ดแต่งงาน (ถ้ามี)
     7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ธ.กรุงไทย / ธ.กรุงเทพ / ธ.ทหารไทย)
     เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

ระเบียบ สอ.สร.รฟท. ว่าด้วย สวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ. 2561  
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง