สวัสดิการ

เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

โดย admin
 วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 10:21 น.
 1445

เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
     เพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโส ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งจากกำไรสุทธิประจำปี เรียกว่า ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยจ่ายเงินสวัสดิการให้เป็นรายปีในวันครบรอบวันเกิด ปีละ 1,000 บาท จนกว่าจะถึงแก่กรรม
คุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2554
      1. เป็นสมาชิกที่เกษียนอายุจากงานประจำ
      2. มีอายุตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป
      3. เป็นสมาชิกติดต่อกันก่อนวันเกษียณอายุจากงานประจำไม่น้อยกว่า 3 ปี
      4. เป็นสมาชิกสามัญ (ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ)
การขอรับเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ยื่นเอกสารขอรับเงิน ดังนี้
     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับเงินสงเคราะห์ รับรองสำเนาถูกต้อง
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง
     3. กรณีสมาชิกประสงค์ให้สหกรณ์ฯโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้สมาชิกส่งสำเนา หน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ หรือธนาคารกรุงไทยฯ รับรองสำเนาถูกต้อง
ระยะเวลาขอรับเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
      เมื่อครบรอบวันเกิด ให้สมาชิกขอรับเงินได้ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันครบรอบวันเกิด เมื่อครบ 90 วันแล้ว ไม่มารับเงินสวัสดิการให้ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์รับเงินในปีนั้น

คลิ๊ก >>> ขอรับเงินสวัสดิการเกื้อกุลสมาชิกอาวุโส