สวัสดิการ

สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

โดย admin
 วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 16:51 น.
 5005

สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

จำนวนเงินจ่ายสวัสดิการ ครั้งละ 1,500 บาท

ต้องยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการได้ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันเกิดของบุตร ที่ระบุไว้ในสูติบัตร 

เงื่อนไขการรับสวัสดิการ

เป็นสมาชิกสามัญครบ 1 ปี ในวันขอรับสวัสดิการ
กรณีสามีและภรรยาเป็นสมาชิก ให้ใช้สิทธิขอรับสวัสดิการได้เพียง 1 คน
ในรอบปีมีสิทธิรับสวัสดิการได้ 1 ครั้ง และตลอดอายุสมาชิกมีสิทธิรับสวัสดิการได้ 3 ครั้ง

เอกสารขอรับสวัสดิการ

1. คำร้องขอรับเงินสวัสดิการ  >>ดาวน์โหลดได้ที่นี่<<
2. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรถไฟ (กรณีไม่บัตรพนักงานการรถไฟฯ ใช้สำเนาบัตรประชาชน)
3. สำเนาหนังสือรับรองแสดงการคลอดบุตรจากสถานพยาบาลหรือใบสูติบัตร
4. กรณีสมาชิกเป็นผู้หญิง ไม่ต้องยื่นสำเนาทะเบีนยสมรส กรณีสมาชิกเป็นผู้ชายให้ยื่นสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่มีทะเบียนสมรส ต้องยื่นหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร

(เอกสารรายการที่ 2 - 4 รับรองสำเนาถูกต้อง)

ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.

UploadImage