ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

โดย admin
 วันที่ 29 ม.ค. 2567 เวลา 11:29 น.
 2028
UploadImage
 
สหกรณ์ออมทรัยพ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานกีฬาหลังที่ทำการสหกรณ์ สอ.สร.รฟท. ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. (การประชุมโดยผู้แทนสมาชิกฯเข้าร่วมเท่านั้น) เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีระเบียบการประชุมดังต่อไปนี้ 

UploadImage
กำหนดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด อาคาร 4 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ นิคมรถไฟ กม.11 จตุจักร กทม. 10900
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2566 
 โดย  นายกมล   ศิริจันทร์  ประธานกรรมการ  สอ.สร.รฟท.
09.15 - 12.00 น.  ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
                 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565 วันพุธที่  15  กุมภาพันธ์  2566
                               
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
3.1   เรื่องการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  ประจำปี  2566
3.2   เรื่องรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี  2566
3.3   เรื่องรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี  2566
                               
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1   พิจารณา รับรองงบการเงิน  ประจำปี   2566
4.2   พิจารณา จัดสรรกำไรสุทธิ  ประจำปี  2566
4.3   พิจารณา กำหนดวงเงินกู้ยืม  หรือค้ำประกันของสหกรณ์ฯ ประจำปี  2567
4.4   พิจารณา อนุมัติงบประมาณการ  รายรับ - รายจ่าย  ประจำปี  2567
4.5   พิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำปี  2567
4.6   พิจารณา เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31ประจำปี 2567
4.7   พิจารณา เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31  ประจำปี  2567
4.8   พิจารณา อนุมัตินโยบายการลงทุนประจำปี  2567
4.9   พิจารณา อนุมัติ นำเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น
4.10  พิจารณา แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม พ.ศ.2567 , ว่าด้วย การเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะของผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2567
4.11  พิจารณา จำหน่ายสินทรัพย์สหกรณ์ฯ (อาวุธปืน)
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  ( ถ้ามี )            
 - ปิดการประชุม -
---------------------------------------------------------------------------------
 
หมายเหตุ : 
สมาชิกสามารถเข้าร่วมการประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในช่วงปลายปีระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม(ของทุกปี) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกฯพร้อมรับของที่ระลึก(ติดตามรายละเอียดกำหนดการตามประกาศของสหกรณ์อีกครั้ง)